Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Praktijk Bink gevestigd in Hilversum is opgericht door Barbara Bink en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34328620
 • Praktijk Bink biedt coaching aan kinderen, jongeren en ouders gericht op ontwikkeling en positieve verandering.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met coach Barbara Bink en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coachingsovereenkomst

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Barbara Bink, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Barbara Bink kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies

 • Bij Praktijk Bink zal de coach Barbara Bink haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
 • Het kind is de cliënt. Barbara Bink werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

 Tarieven

 • De actuele tarieven voor de sessie staan vermeld op de website praktijkbink.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Barbara Bink.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Heuvellaan 1 te Hilversum worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,19 per kilometer vanaf de Heuvellaan 1 te Hilversum tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

Betalingsvoorwaarden

 • Na de sessie wordt per mail een factuur gestuurd.
 • De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Praktijk Bink. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Praktijk Bink gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Praktijk Bink genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort, totdat de ouders/ verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Verhindering

 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is natuurlijk mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.
 • Bij annulering i.v.m. met ziekte in telefonisch overleg.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Coach Barbara Bink verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind
 • Als de Veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij Praktijk Bink
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

 Aansprakelijkheid

 • Het advies en de begeleiding bij Praktijk Bink is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.

Regels rond een afspraak voor kinderen

 • Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.