Privacyverklaring Praktijk Bink

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1         Persoonsgegevens

Gegevens kennismakingsfase/het contactformulier:

Ik gebruik de contactpersoonsgegevens uit het contactformulier enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van uw hulpvraag. Ik gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden.

Ook wanneer u mij tijdens de kennismakingsfase gegevens verstrekt gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren.

Indien er uit dit eerste contact geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Gegevens ten behoeve van het traject/het intakeformulier:

Indien u besluit een traject aan te gaan vraag ik jullie een intakeformulier in te vullen. Het bevat algemene persoonlijke gegevens en uitgebreidere specifiekere informatie over de hulpvraag.  Deze gegevens zijn uitsluitend voor mijn eigen gebruik en zullen zonder uw toestemming niet met derden worden gedeeld.

De overeenkomst:

Het te volgen traject wordt daarna nog via een overeenkomst vastgelegd waarbij beide gezaghebbende ouders van kinderen onder de 16 moeten tekenen. Met deze overeenkomst tekent u ook voor deze privacyverklaring. De overeenkomst wordt toegevoegd aan het dossier.

Het dossier bevat:

Het dossier van uw kind bestaat uit:

  • Het intakeformulier
  • De overeenkomst
  • Aantekeningen
  • Tekeningen e.d.
  • Updates per mail
  • Gespreksverslagen die op verzoek zijn gemaakt

2          Beveiliging

Digitaal:

Ik behandel alle communicatie rondom uw kind met de grootste zorgvuldigheid. Dat betekend dat al het dataverkeer is versleuteld en opgeslagen in de Microsoft Cloud in Europa. Microsoft voldoet als gecertificeerd Cloud provider aan de AVG eisen.

Fysiek:

Gegevens (aantekeningen, tekeningen) die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Delen van gegevens:

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen. Uitzondering is als daar een wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

3           Bewaartermijnen:

Ik bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

4           Uw rechten:

Ik respecteer uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.